Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Thông tri của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 90-KT/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kết luận số 90-KT/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Vui lòng tải file tại đây:

1. Thông tri số 29-TT/TU ngày 01 tháng 8 năm 2014 của BTV Tỉnh ủy.

2. Kết luận số 90-KL/TW ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ chính trị.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,036,105       1/770