Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Thông tri số 05-TT/TU

Về việc triển khai thực hiện thông tri số 05-TT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tải tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  983,374       1/254