Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Sinh hoạt trực tiếp Đảng T3/2011 trên ĐN1

   Đảng Bộ Khối Dân Chính Đảng                                             Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng

Số: 55 - CV/ĐULH                                       Biên Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2011

 

 

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc

 

Căn cứ hướng dẫn số 88-HD/BTG.ĐUK ngày 15/02/2011 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Dân Chính Đảng về việc hướng dẫn triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) năm 2011 về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 gắn với sinh hoạt chi bộ tháng 3/2011 thông qua truyền hình trực tiếp,

Nay Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo đến toàn thể chi bộ trong toàn đảng bộ sinh hoạt chi bộ tháng 3/2011 qua kênh truyền hình Đồng Nai 1 như sau:

Thời gian truyền hình trực tiếp: Thứ năm, ngày 03/3/2011 (trực tiếp từ 8h00’ – 9h15’ trên ĐN1).

Nội dung sinh hoạt: đánh giá khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15 –NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 và triển khai Nghị quyết số 01 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 (do đồng chí Nguyễn Văn Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên Tỉnh ủy trình bày.

Nếu các chi bộ chưa có điều kiện tổ chức sinh hoạt vào thời gian truyền hình trực tiếp thì tổ chức xem chương trình phát lại vào lúc 14h00 ngày 03/3/2011 (thứ 5) hoặc vào lúc 8h00 ngày 04/3/2011 (thứ 6) hoặc 8h00 ngày 05/3/2011 (thứ 7).

Nếu các chi bộ vì lý do đặc biệt không tổ chức xem trực tiếp được thì đăng ký với Văn phòng Đảng ủy Trường để nhận đĩa ghi hình về triển khai, theo dõi, nắm bắt và thực hiện.

Yêu cầu: 100% đảng viên chi bộ, cán bộ, nhân viên, đoàn viên và hội viên trong chi bộ phụ trách được quán triệt học tập.

Thời gian hoàn thành việc quán triệt: trước ngày 15/3/2011.

Sau khi nhận được công văn, đề nghị các Chi bộ triển khai và báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ về Văn phòng Đảng ủy trường trước ngày 18/3/2011 để văn phòng Đảng ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân chính Đảng.

                                                                                                                       

 

 

 

 

Nơi nhận:

-  Như kính gửi

- Lưu VP

TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trùng Phương

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,328       1/768