Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện công văn số 460-CV/BTG.ĐUK ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Đảng ủy khối về việc tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải nội dung tại đây: 18-CT/TU