Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Triển khai cv số 60-CV/ĐULH về quán triệt Nghị quyết Đảng các cấp tháng 3.2011

Đảng Bộ Khối Dân Chính Đảng                             Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng

Số: 60 - CV/ĐULH                           Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2011

 

 

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc

 

Căn cứ kế hoạch số 95-KH/BTG.ĐUK ngày 09/3/2011 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần VII, Đảng bộ Tỉnh lần IX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI;

Nay Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo đến toàn thể chi bộ theo dõi qua kênh truyền hình Đồng Nai 1 như sau:

Nội dung

           I -    Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI.

1.1.         Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Thành – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần XI.

1.2.         Triển khai nhanh Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần IX (đ/c Huỳnh Văn Tới – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo)

1.3.         Triển khai nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI (đ/c Huỳnh Văn Tới – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo).

1.4.         Hình thức: truyền hình trực tiếp: Thứ hai, ngày 14/3/2011 (trực tiếp từ 8h00’ – 9h30’ trên ĐN1).

1.5.         Địa điểm: tại các chi bộ trực thuộc.

1.6.         Yêu cầu: 100% đảng viên chi bộ, cán bộ, nhân viên, đoàn viên và hội viên trong chi bộ phụ trách được quán triệt học tập.

        II -    Các chi bộ tổ chức hội nghị triển khai học tập 8 chuyên đề nghiên cứu sâu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần IX (NK 2010 – 2015) qua DVD, quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Khối.

1.1.         Nội dung: học tập 08 chuyên đề nghiên cứu sâu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần IX (NK 2010 – 2015). Mỗi chuyển đề 60 phút.

1.2.         Hình thức: thông qua DVD do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Mỗi chi bộ mua ít nhất 01 bộ DVD (01 bộ gồm 8 đĩa*11.000đ/đĩa =88.000đ). Đăng ký chậm nhất ngày 18/3/2011.

1.3.         Địa điểm: triển khai học tập tại các chi bộ.

1.4.         Yêu cầu: 100% đảng viên chi bộ, cán bộ, nhân viên, đoàn viên và hội viên trong chi bộ phụ trách được quán triệt học tập.

    III -    Tổ chức triển khai học tập, quán triệt sâu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI: sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ triển khai.

Sau khi nhận được công văn, đề nghị các chi bộ triển khai và báo cáo tình hình tổ chức triển khai quán triệt và học tập bộ về Văn phòng Đảng ủy trường trước ngày 18/4/2011 để văn phòng Đảng ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân chính Đảng.

                                                                                               

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP

TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trùng Phương

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,324       1/768