Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Triển khai thực hiện Năm thanh niên 2011

ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

SỐ: 56 - CV/ĐULH

V/v triển khai thực hiện thông tri số 05TT/TU

về lãnh đạo Năm thanh niên 2011.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Biên Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2011

 

 

Kính gửi:                       -   Các Chi bộ trực thuộc

-   Ban Thường vụ Đoàn trường

 

Ngày 15/02/2011, Đảng ủy khối Dân chính Đảng có công văn số 107-CV/ĐUK về việc triển khai thực hiện thông tri số 05 – TT/TU về lãnh đạo Năm thanh niên 2011 (sao y đính kèm). Ban Thường vụ Đảng ủy trường yêu cầu:

Các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt thông tri số 05 TT/TU đến tận đảng viên trong kỳ họp chi bộ tháng 3/2011; nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của thông tri trên phù hợp với tình hình thực tế tại chi bộ; tăng cường chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh niên.

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động “Năm thanh niên” theo chương trình công tác đoàn năm 2011 của Tỉnh đoàn Đồng Nai. Xác định nội dung hành động “Năm thanh niên” lồng ghép trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2011 phù hợp với tình hình của nhà trường.

Tổ chức quán triệt chỉ đạo của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Tỉnh đoàn về Năm thanh niên đến các liên chi đoàn và chi đoàn, thanh niên trong toàn trường; xây dựng kế hoạch hành động “Năm thanh niên” và kỷ niệm 80 năm truyền thống của đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại thông tri số 05 – TT/TU.

Giao Ban Thường vụ Đoàn trường theo dõi, đôn đốc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Năm thanh niên trong nhà trường cho Ban Thường vụ Đảng ủy trường.

 

 

Nơi nhận:

-       Như trên (thực hiện)

-       Lưu VP Đảng ủy

TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Trùng Phương

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,310       1/771