Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Thực hiện KL số 86-KL/TW về tăng cường lãnh đạo đảm bảo an ninh

ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

SỐ: 61 - CV/ĐULH

sao gửi kế hoạch về thực hiện kết luận số 86-KL ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Biên Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2011

 

 

Kính gửi:                      -   Các Chi bộ trực thuộc

 

Ngày 07/3/2011, Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai có kế hoạch số 10-KH/ĐUK nhằm triển khai thực hiện kết luận số 86-KL ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” Thường trực Đảng ủy trường sao gửi kế hoạch cho các chi bộ.

Đề nghị các chi bộ căn cứ kế hoạch trên triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy trường trong các cuộc họp./.

 

Nơi nhận:

-        Như kính gửi (thực hiện)

-       Lưu VP Đảng ủy

TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trùng Phương

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,312       1/771