Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Triển khai công văn về đấu tranh chống lại quan điểm sai trái trong VH-NT

ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

SỐ: 62 - CV/ĐULH

V/v triển khai thực hiện công văn số 215-CV/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2011

 

 

Kính gửi:                      -  Các Chi bộ trực thuộc

- Công đoàn trường

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Hội Sinh viên trường

- Hội Cựu chiến binh

 

Ngày 04/3/2011, Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai có công văn số 215-CV/ĐUK nhằm triển khai thực hiện kế hoạch số 114-KH/TU ngày 28/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa X) về đề án “đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật”,

Ban Thường vụ Đảng ủy trường yêu cầu các chi bộ tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên và sinh viên; nghiêm túc tổ chức thực hiện trên tinh thần của công văn 215-CV/ĐUK (đính kèm). Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các biểu hiện sai trái phải báo cáo về Đảng ủy trường nhằm kịp thời xử lý.

 

Nơi nhận:

-        Như kính gửi (thực hiện)

-       Lưu VP Đảng ủy

TM. BTV ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trùng Phương

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,308       1/771